Inbjudan till årsmöte

Örgryte SK bjuder in till årsmöte torsdag 24 februari kl. 19!

Förhoppningen är att vi kan hålla mötet i klubblokalen i Kärralundsskolan, men på grund av rådande omständigheter så ber vi om att få återkomma angående detta.

Eventuella motioner skickas per mejl till vår ordförande Mikael Arnelind senast 10 februari.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Mötets utlysande.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande, sekreterare, och kassör för en tid av 1 år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte den nyvalda styrelsens ledamöter delta.
e) minst en ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.

13. Övriga frågor.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *